OBS Nieuw-Roden

SCHOOLGIDS

De algemene schoolgids is samen met de jaargids een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onder-wijs. 
De gids voldoet aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. Jaarlijks wordt de schoolgids vastgesteld in de MR. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de gids dan horen wij dat graag. De School-gids bestaat uit twee delen die apart van elkaar verspreid worden: 
Deel 1:
Schoolgids  [2018 - 2019 ]
Deel 2:
Jaargids [2018 - 2019 ]

1.  Algemene schoolgids 
Dit deel bevat algemene informatie over de school. Omdat de informatie in dit deel niet veel en vaak verandert wordt het algemene deel eens per vier jaar verstrekt, elk jaar in de groepen 1 en 5. Deze gids wordt overigens jaarlijks geactualiseerd. De meest actuele versie is te downloaden vanaf de website van school: ww.obsdepoolster.com. Ongelukje mee gehad? Zoekgeraakt? Geen probleem, op uw verzoek ontvangt u een nieuw exemplaar.
Een deel van de informatie in deze gids is voor alle openbare basisscholen in  de gemeente Noordenveld gelijk. Deze informatie wordt geschreven door de algemene directie en is apart terug te vinden onder deel A. Informatie bovenschools. Schoolspecifieke informatie kunt u vinden onder B. Informatie OBS De Poolster.

2.  Jaargids
Dit deel bevat informatie over onderwerpen die het lopende schooljaar betreffen, zoals de indeling van groepen, de schooltijden, het vakantierooster, adressen etc. Deze gids wordt jaarlijks verstrekt, bij aanvang van het schooljaar. Als bijlage van de jaargids is de schoolkalender toegevoegd. Zowel de schoolgids(en) als de schoolkalender zijn ook  terug te vinden op de website van school: Startpagina » Snelmenu.